jacup.com

Alapszabály

Alapszabály

A mellékelt alakuló közgyűlésen a jelenléti ív tanúsága szerint résztvevő tagok Üllői Diák-Sportegyesület néven (továbbiakban: Egyesület) társadalmi szervezetet hoztak létre.

Általános rendelkezések

1. Az Egyesület neve:
Üllői Diák-Sportegyesület

2. Az Egyesület rövidített neve:
Üllői DSE

3. Az Egyesület székhelye:
2225 Üllő, Malom utca 1.

Az Egyesület működése kiterjed Üllő közigazgatási területére. Kiadásait tagdíjakból, valamint bármilyen természetes és jogi személyek adományaiból fedezi.

Az Egyesület alapító tagjai: 10 fő (jelenléti ív szerint)

A szervezet célja

1. Az Egyesület célja: az üllői tömegsport támogatása, illetve az olyan testedzés előmozdítása, melyet a fiatalok egészségük megóvása, testi fejlődésük elősegítésére, valamint szórakozásuk érdekében, szabadidejükben, kötetlenül végeznek.
Mindezen célok elősegítésére és megvalósítása érdekében a szervezet együttműködik a község óvodáival, a község általános iskolájával.  Az Egyesület célja, hogy elősegítse az öntevékeny társadalmi és közösségi élet kibontakozását.

2. Az Egyesület célja megvalósítása körében segítséget nyújt és támogatást ad az általános  iskolai  korosztályba tartozó gyerekek  versenyekre  való  felkészítéséhez.

Az Egyesületi tagság keletkezése és megszűnése

1. Az Egyesület tagja minden olyan természetes személy, aki az Alapszabály rendelkezéseit magára nézve kötelezőnek elfogadja, az Alapszabályt aláírja és kötelezettséget vállal a szervezeti célok megvalósítása érdekében történő közreműködésre és a tagdíj megfizetésére.

2. Az Egyesület pártoló tagja lehet az a magyar és külföldi magán-, vagy jogi személy, aki adományaival segíti az Egyesület munkáját, de abban tagként nem kíván részt venni.

3. Az Egyesület tagsága megszűnik a tag halálával kitépésével vagy kizárásával.  A kilépést írásban kell közölni az Egyesület elnökével.

4. A közgyűlés titkos, minősített szótöbbséggel meghozott hatátozatallal kizárhatja az Egyesület azon tagját, aki az Alapszabály ellen súlyosan vét.

A tagok jogai és kötelezettségei

1. Az Egyesület minden tagja azonos szavazati joggal rendelkezik és részt vehet az Egyesület működését érintő minden kérdéséről rendelkezni jogosult közgyűlés döntéshozatalában.  A szavazati jogát minden tag személyesen gyakorolja. Tisztségviselőnek bármelyik tag megválasztható.

2. Az Egyesület tagja köteles a közgyűlés határozataiban megállapított mértékű tagdíjat az ott megjelölt időpontig megfizetni, továbbá köteles tevékenyen közreműködni az Egyesületi célok megvalósítása érdekében, a közgyűlés által meghatározott konkrét programok végrehajtásában.

Az Egyesület szervei: közgyűlés és a tisztségviselők

1. Az Egyesület legfőbb szerve a közgyűlés.  A közgyűlés a tagok összessége, amely az Egyesületet érintő minden kérdésben dönthet.  A közgyűlést az elnök hívja össze.  A közgyűlésre minden tagot a napirend közlésével kell meghívni, úgy, hogy a meghívók elküldése és a közgyűlés napja között legalább 15 nap időköznek kell lennie.  Évente egyszer rendes közgyűlést kell tartani, rendkívüli közgyűlést kell tartani, ha a tagok egyharmada azt – a célok megjelölésével - igényli, vagy a tisztségviselők bármelyike azt szükségesnek tartja, és ezt az elnöknek bejelentik, illetve bejelenti.

2. A közgyűlés határozatképes, ha legalább a tagok 50%-a + 1 fő jelen van.  Ha a közgyűlés nem volt határozatképes, a megismételt közgyűlés - az eredeti napirendben szereplő ügyekben -  a  jelenlévők  számától  függetlenül  határozatképes.  A megismételt közgyűlés az eredeti - határozatképtelenség miatt elmaradt - közgyűlés időpontját követően 8 napon belüli időpontra kell összehívni, amely időpont az eredeti közgyűlés meghívójában is megjelölhető.

3.A közgyűlés - eltérő rendelkezés hiányában - határozatait egyszerű szótöbbséggel, nyílt szavazással hozza, szavazategyenlőség esetén az elnök szavazata dönt.  A közgyűlés a tisztségviselőket/vezetőket titkos szavazással választja meg.

4. Kizárólag a közgyűlés hatáskörébe tartozik a tisztségviselők, ügyintéző és képviselő szervek megválasztása és éves beszámolójának elfogadása, az Alapszabály jóváhagyása és módosítása, az évi költségvetés megállapítása és az Egyesület más egyesülettel való egyesülésének, illetőleg feloszlatásának a kimondása.

5. Az Alapszabály módosításához, tag kizárásához és az Egyesület feloszlatásának (egyesülés, megszűnés) kimondásához a tagok összessége kétharmadának szavazata (minősített többség) szükséges.

Az Egyesület képviselő szervei

1. Az Egyesület vezetését a közgyűlés által választott 7 főből álló elnökség látja el. Az elnökség tagjai az ugyancsak közgyűlés által megválasztott társadalmi elnök, ügyvezető elnök, ügyvezető elnök-helyettes és az elnökségi tagok.

2. Két közgyűlés közötti időben az elnökség dönt minden olyan kérdésben, amely nem tartozik kizárólag a közgyűlés hatáskörébe.  Döntéseiről, intézkedéseiről a következő közgyűlésen az elnökség köteles beszámolni.

3. Az elnökség jogosult az Egyesületet terhelő kötelezettségek (szerződések) és az Egyesületet illető jogok vállalásáról - a közgyűlés, illetve tagok felé beszámolási és tájékoztatási kötelezettség mellett - dönteni.

4. Az elnökség minimum 4 tag jelenléte esetén határozatképes, az elnökség szükséghez képest, de legalább évente négyszer - tart ülést, melyet az elnök hív össze.  Az elnökségi ülésre minden tagot a napirend közlésével kell meghívni, úgy, hogy a meghívók elküldése és az ülés napja között legalább 15 nap időköznek kell lennie. Bármely, az elnökség döntésében érdekelt egyéb személyt, szervet az ülésre lehetőség szerint külön is meg kell hívni.

5. Az elnökség ügyrendjét maga határozza meg. Döntéseit egyszerű szótöbbséggel, nyílt szavazással hozza, kivéve azokat az eseteket, ahol jogszabály minősített többséget ír elő. Szavazategyenlőség esetén az elnök szavazata dönt.

Az elnök jogai és kötelességei:
    • a közgyűlést bármikor összehívhatja,
    • a tagság pénzről a kezelőket elszámoltatja,
    • a kiadások számláit ellenőrzi (könyvelő bevonásával)
    • a megbízólevél kiadása pénzügyek intézéséhez,
    • harmadik személyekkel való szerződések megkötése,
    • a tagság észrevételeit mindenkor figyelembe kell venni, a közgyűlés határozatainak megfelelően kell intézkedéseket tenni,
    • a tagságtól, illetve harmadik személytől bármely címen befolyt összeg kezelése, illetve felhasználásának ellenőrzése,
    • az Egyesület tevékenysége során keletkezett dokumentációk ellenőrzése.
Az Ügyvezető elnök jogai és kötelességei:
    • az elnök akadályoztatása esetén teljes hatáskörben helyettesíti az elnököt, az elnök 3 hónapot meghaladó akadályoztatása esetén azonban teljes körű helyettesítéséhez a közgyűlés hozzájárulása szükséges,
    • az Egyesület pénzügyeinek, pénzállományának ellenőrzése, kezelése a könyvelő bevonásával,
    • az Egyesület iratainak kezelése, bevételi és kiadási bizonylatainak kezelése a könyvelő bevonásával.
Az ügyvezető elnök-helyettes jogai és kötelességei:
    • az ügyvezető akadályoztatása esetén teljes hatáskörben helyettesíti az ügyvezető elnököt.
Az egyesület képviselete

1. Az Egyesület képviseletére harmadik személlyel szemben a társadalmi elnök, ügyvezető elnök és ügyvezető elnök-helyettes jogosultak oly módon, hogy az Egyesületre kötelezettségeket létesítő jogviszonyt hármójuk közül ketten közösen tehetnek.

2. A képviselők rendelkeznek az Egyesület számlája felett is akként, hogy a képviselők közül ketten, közösen tehetnek rendelkezést a számla felett. Az Egyesület a számláját a Monor és Vidéke Takarékszövetkezet üllői fiókjánál nyitja meg.

3. A közgyűlés által megválasztott képviselők mandátuma egy évre szól.
 

Főszponzor

Hirdetés

Keresés

Hírcsatorna

Ki olvas minket?

Oldalainkat 14 vendég böngészi

Zsálya Bisztró

Hirdetés

2. Üllői Sportválasztó Nap!

Hirdetés

Szavazás

Mi várható a 2. OTP-MOL Bozsik tornán?
 

Statisztika

Tartalom találatai : 23290

www.ulloidse.hu

Copyright © 2019 Üllői Diák-Sportegyesület - Legfrissebb híreink. Minden jog fenntartva.